Nhà Phố 5m x 20m

Nhà Bác Thắng, Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng